Studies

De basis voor een nieuw ontwerp en voor optimalisatie

5 minuten leestijd

Samen met teams van de opdrachtgever onderzoeken we optimalisatie mogelijkheden of ontwikkelen we in deze studies een nieuwe blueprint

Netwerk en locatie studies

In deze studies onderzoeken we hoeveel productie- en/of warehouse vestigingen nodig zijn, wat hun precieze functie is en wat hun beste geografische locatie is. De nieuwe infrastructuur moet voldoen aan vereiste service levels van levertijd en betrouwbaarheid tegen zo laag mogelijke kosten. Naast criteria waaraan de oplossing moet voldoen en wensen tvoor het verbeteren van de huidige inrichting, besteden we aandacht aan toekomstscenario's. Het basisscenario bestaat uit de huidige productie- en/of logistiek footprint uitgedrukt in servicelevels, kosten, eventueel andere kerncijfers en verbetermogelijkheden. Middels ‘center-of-gravity”-analyses worden meerdere simulaties uitgewerkt. Vervolgens ontwikkelen we verschillende infrastructurele opties van aansturing. De verschillende opties zullen daarna in termen van kosten, kerncijfers en kwalitatieve voor- en nadelen worden vergeleken.

Supply Today heeft goede ervaring met softwareleverancier Llamasoft en met name het pakket Supply Chain Guru. Op basis van vooraf ingestelde parameters kunnen bovenstaande simulaties hierin uitgewerkt en geoptimaliseerd worden. Het voordeel van het werken met dit pakket is dat vrij eenvoudig parameters zijn aan te passen en het pakket grafisch heel goed inzichtelijk maakt wat daarvan de consequenties zijn.

Productie- en warehouse lay-out en inrichting

Supply Today richt zich bij het ontwerp van een lay-out op het reduceren van bewegingen binnen productielocaties en magazijnen. Voor magazijnen ontwerpen we naast de generieke lay-out ook de inrichting van specifieke onderdelen als inslag, opslag en expeditie.

Het greenfield-ontwerp is uitgangspunt bij het vinden van de optimale lay-out. In deze lay-out houden we geen rekening met omgevingsinvloeden, wettelijke beperkingen of restricties van het huidige pand. In de greenfield-lay-out worden wel alle functionele eisen verwerkt en wordt gezocht naar een optimale plaatsing van productiemiddelen en logistieke faciliteiten en naar de beste routering van de stromen. Hier gaan uitgebreide analyses en discussies met het management aan vooraf. Niet alleen groei dient te worden meegenomen, maar ook mogelijkheden om te innoveren: bundelen of vervangen van bepaalde productie en logistieke functies, denk aan hogere capaciteit van productiemiddelen, vervangen van bepaalde productieprocessen, crossdock in plaats van opslag. Vervolgens worden eventuele beperkingen verwekt en alternatieven ontwikkeld die nauw aansluiten bij de greenfield lay-out. De lay-outs worden of door de opdrachtgever of door onze eigen architect uitgewerkt. De lay-outs bevatten onder meer het aantal in- en uitslag docks, inslagruimte, oppervlakte en vorm van de opslagruimte, type opslag magazijn, oppervlakte en vorm van de verschillende productieruimten, opslag gereed product en de expeditieruimte. Daarnaast rij- en looppaden, bufferlocaties, ondersteunende ruimten voor onderhoud, kantine, kantoren en kleedruimtes. Er wordt ook gekeken naar parkeerplaatsen, opslag van fust, aanrij- en afrijroutes.

Binnen het magazijn adviseren we over het type opslag, enkel/dubbeldiep- of doorrolstellingen en het inrichten van picklocaties.

Onderzoek naar mechaniseringsopties

Supply Today heeft inzicht in mechaniseringstoepassingen voor alle activiteiten binnen het magazijn en van opslag en bewegingen binnen productielocaties. We kennen leveranciers, prijzen, capaciteiten, beperkingen en technologische stand voor elke logistieke activiteit. Onze expertise wordt op twee manieren ingezet. Bij uitbesteding van de mechanisering aan een systeemintegrator begeleiden wij het proces namens de opdrachtgever. De andere mogelijkheid is dat wij voor de opdrachtgever de mechaniseringsmogelijkheden onderzoeken, businesscases ontwikkelen, voorstellen doen en voor de verschillende onderdelen van het het logistieke proces leveranciers selecteren.

Time and motion study

Dit onderzoek zetten wij in om een optimale lay-out in een productie- of logistieke locatie vast te stellen. Ook bij het vaststellen van de haalbaarheid van verschillende vormen van mechanisering is dit een vast onderdeel. Wat we doen is rij- en loopafstanden, alsmede snelheden binnen een locatie bepalen en die koppelen aan huidige en toekomstige volumes. Volumes worden uitgedrukt in ladingdragers (pallets, dozen, rolcontainers et cetera). Oppak- en wegzettijden worden gemeten. Als we deze metingen vergelijken met onze best practice data leidt dit al tot eerste inzichten voor nieuwe verbeteringen. Voorbeelden van verbeteringen zijn reductie van pickafstanden of vergroten van rijsnelheden door het splitsen van replenishment en pickactiviteiten. De studie gebruiken we ook om nieuwe lay-outs te ontwikkelen. In productielocaties zijn veel bewegingen: in de inslag naar het magazijn en aanvoer van grondstoffen naar de productie, van halffabrikaten tussen productiemiddelen en in de afvoer en opslag van gereed product. Vaak zijn de interne routes in de loop der jaren organisch uitgebreid en allesbehalve optimaal. Bij een nieuwe locatie of bij uitbreiding is hier veel te verbeteren. Verbeteringen zijn er ook door mechanisering van bewegingen in een magazijn of productiehal, denk aan conveyor techniek of automatische voertuiggeleiders (AVG’s of AMR’s).

Selectie Warehouse Management Systemen

Veel ondernemingen brachten van oudsher de aansturing van het magazijn onder in hun al dan niet zelf ontwikkelde systemen: een combinatie van een ERP- en Warehouse Management Systeem. Dit verandert snel. ERP-systemen of de hardware waarop zij draaien zijn aan vervanging toe wat een goede aanleiding is om separate WMS-pakketten te overwegen die al dan niet in de cloud (SaaS) worden ondergebracht. Maar ook daar waar al aparte WMS-systemen draaien zijn deze onderzoeken relevant. Nieuwe functionaliteiten maken aansturing transparanter en operatie efficiënter. Maar ook mechanisering vraagt om meer geavanceerde WMS-pakketten. Supply Today kent de WMS-pakketten tot in detail en heeft ruime ervaring met ontwerp, implementatie en benodigde investeringen. We brengen de voordelen in kaart, ontwikkelen business cases, definieren requirements en bereiden de tenderprocedure voor. We kennen zowel de pakketten met beperkte functionaliteit als de meest geavanceerde warehouse management systemen zodat de juiste leveranciers op de shortlist terecht komen.

Supply chain studies

Binnen deze studies kijken we naar de aansturing van de keten. Centraal staan vragen over de verbetering van de beschikbaarheid van producten, de leverbetrouwbaarheid, de reductie van voorraden en integratie van stromen.

Uitgangspunten voor suply chain verbeteringen

De mogelijkheden en het type maatregelen om die te realiseren zijn afhankelijk van een viertal ketenfactoren die we eerst goed willen begrijpen: positie, power, product, push/pull. Ter verduidelijking: onder positie verstaan we de rol die de activiteiten van de onderneming -of een deel daarvan- vervult in de keten. Grondstofleverancier, producent van hulp- of eindproducten, groothandel, retail of after sales. Power betreft de macht die de onderneming kan uitoefenen: wiens wil is wet en welke schakels in de keten betreft deze macht? Met de factor product stellen we de logistieke kenmerken van een product vast zoals houdbaarheid, snelheid, verpakkingseenheid. Push/pull is het concept dat is gekozen om het product bij de afnemer te krijgen. Met het management stellen we vast welke van deze factoren beïnvloedbaar zijn. Gaan we bij ontwerp of optimalisatie uit van de status quo of wordt er naar kansen gezocht om de uitgangspunten te verruimen.

Framework voor ontwerp en verbeteringen

Bij het ontwerpen of optimaliseren van de supply chain maken we gebruik van ons eigen framework dat we in de loop der jaren ontwikkelden. Het gaat hierbij om de horizon en frequentie van forecasts en planningen, de beschikbare en noodzakelijke competenties, het besluitvormings- en escalatiemodel, rollen en verantwoordelijkheden en natuurlijk de processen en KPI’s. Niet wereldschokkend, maar wel een framework ingekleurd met de ervaring van Supply Today waarmee wij scherpe conclusies en aanbevelingen kunnen formuleren.

services