Blueprint

Nieuw ontwerp voor veranderende omstandigheden

4 minuten leestijd

Hoe de supply chain strategie kan bijdragen aan de nieuwe doelstellingen van de onderneming

Het ontwerpen van een nieuwe supply chain organisatie of onderdelen daarvan speelt wanneer optimalisatie van de bestaande situatie onvoldoende verbetering biedt om de de doelstellingen van de onderneming te faciliteren. Dit stellen we vast in een assessment of al onmiddellijk na gesprekken met de opdrachtgever.

Faciliteren van de ondernemingsstrategie

Vertrekpunt is de ondernemingsstrategie, de stip op de horizon

Hoe moet de supply chain strategy bijdragen aan de doelstelling van de onderneming. 

Supply Today is bedreven om samen met het management vast te stellen wat de onderliggende vragen zijn die komen kijken bij een nieuwe supply chain strategie. Van welke scenario’s gaan we uit. Hoe precies hebben groei, het vergroten van de beschikbaarheid of het versterken van positie in de keten impact op de supply chain. Kortom wat zijn uitgangspunten en wat staat eventueel ter discussie. In workshops en onderbouwd met data definiëren we impact en reikwijdte. Hierdoor ontstaat bij de opdrachtgever een helder beeld over wat hij of zij kan verwachten als resultaat.

In de blueprint worden uitgangspunten beschreven, verschillende (groei-)scenario’s gedefinieerd en opties ontwikkeld. De opties worden onderling en met de huidige situatie vergeleken in termen van investeringsomvang, terugverdientijd, korte/lange termijn impact en risico's en beperkingen van risico’s. 

Op basis van het precieze vraagstuk kunnen verschillende onderzoeken worden uitgevoerd: netwerk- en locatiestudie, time & motion studies, ontwikkeling van infrastructuur- en warehouse lay-outs, ontwikkelen van mechaniseringsopties.

Het is altijd de kunst om de voorliggende keuzes zo duidelijk mogelijk te onderbouwen. De opdrachtgever moet zich op basis van de gepresenteerde resultaten comfortabel voelen en een helder beeld kunnen vormen van de voordelen, risico’s en maatregelen die risico’s beperken. Als in de opbouw van de conclusies die transparantie ontbreekt dan is een vervolgstap onverantwoordelijk.

Voorbeelden type vraagstukken

Groei als driver voor een nieuw supply chain ontwerp

Groei vraagstukken zijn we op verschillende manieren tegen gekomen. Zo hebben we voor een zeer sterk groeiende onderneming een blauwdruk ontwikkeld voor de Europese uitrol van hun distributiecentra om hun nieuw geopende lokale winkels te bedienen. Op basis van volume, servicelevel, aantal winkels in een verzorgingsgebied en afstand ten opzichte van de andere distributiecentra kon een strategie worden ontwikkeld. Hiermee voorspelt men exact wanneer een nieuw Dc geopend moet worden en op welke locatie. Tot op de dag van vandaag wordt deze blauwdruk met succes gehanteerd. Inmiddels is men van één distributiecentrum in Nederland gegroeid tot meer dan tien centra in Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië en Polen. Nog steeds worden nieuwe centra geopend.

Groei betekent ook dat men nieuwe Dc’s of productielocaties wil bouwen of bestaande wil uitbreiden. We hebben een uitgebreide referentielijst waarin we management van ondernemingen begeleiden bij het maken van vestiging keuzes en het ontwerpen van productie- en Dc locaties. Dit betreft zowel het ontwerp van het pand als de inrichting daarvan. 

Verbeteren servicelevels en voorraadbetrouwbaarheid: herontwerp van de aansturing

Als het vergroten van voorraadbeschikbaarheid de ambitie van de onderneming is dan behoeft dit een herontwerp van de aansturing van de supply chain. In al onze referentie projecten worden dan forecast en supply beter op elkaar afgestemd. Dit heeft implicaties die de organisatie diep kunnen raken. Dit betekent bijvoorbeeld het wijzigen van de organisatie- en meeting structuur, het aantrekken van nieuwe competenties en de keuze voor besluitvorming ondersteunende instrumenten. Ook het herinrichten van processen met een nieuw en adequater escalatiemodel, of het aanpassen van verpakkingen. Retailers en productiebedrijven behoren tot onze opdrachtgevers. Generiek bij het reduceren van nee verkopen en meer specifiek voor het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid bij acties van leveranciers van supermarkten of bij het reduceren van lege schappen bij de seizoenspieken van bouwmarkten. 

Ook consolidatie is nog steeds een topic

Bij consolidatie van de supply chain footprint is de integratie van stromen de kern van het ontwerp met een afweging tussen kosten en servicelevels. Onze professionals hebben daar lange en uitgebreide ervaring mee die reikt tot in de jaren negentig. Wie kan zich dat nog herinneren. Met name Amerikaanse en Japanse ondernemingen kozen toen voor een centrale hub in Nederland of België. Maar ook recent zien we voorbeelden van integraties waarbij we het optimaal aantal distributiecentra en hun functie vaststellen. We leveren eveneens het ontwerp voor een nieuwe DC inrichting en een nieuwe supply chain structuur voor de aansturing. 

Versterken ketenpositie

De strategie van een onderneming om haar positie in de waardeketen te verstevigen heeft op verschillende manieren impact op de supply chain strategie. Opdrachtgevers van ons zijn bijvoorbeeld inkoopcombinaties die meer grip willen krijgen op bestel- en levering stromen van hun filialen. Het inrichten van de tot dan toe ontbrekende logistieke infrastructuur is dan gewenst. Ook door retailers wordt ons de vraag gesteld om te ondersteunen meer stromen via de eigen logistieke organisatie af te handelen. Men wil zelf meer direct sourcen bij de bron of directe leveringen aan de filialen een halt toe roepen. Wij zetten een footprint en organisatie neer die voldoet aan alle service eisen - ook overzee indien nodig - tegen concurrerende kosten. We laten ook de mogelijke downside zien die het tegen de haren strijken van grote leveranciers of afnemers heeft. 

Mechanisering

Momenteel is er een sterke vraag om mechaniseringsopties te ontwikkelen - al dan niet binnen de huidige infrastructuur. Vaak uit kostenoverwegingen: er liggen grote kansen laagwaardige arbeid te vervangen door te mechaniseren. De mechanische oplossingen verdienen zich steeds sneller terug. Arbeid die steeds moeilijker te krijgen is en lastig is aan boord te houden. Ook de arbeidsintensieve e-commerce fulfilment is een driver voor een mechanisering.

services